Общи принципи

Сервизно обслужване на пакет ПАСОСС®

 • Договорът за абонаментен сервиз позволява на потребителя да избере най-удобния за него режим за обновяване на програмите от пакет ПАСОСС® и отстраняване на грешки.
 • Системата за абонаментно обслужване на клиентите дава възможност на ЗЕН Електроникс да планира правилно ресурсите и да поддържа постоянен квалифициран персонал (програмисти, тестери, сервизни специалисти) както за незабавна реализация при всяка наложена нормативна промяна или фиксирана грешка, така и за развитие и усъвършенстване на програмите.
 • Всеки клиент може да избере за себе си най-подходящия от три абонаментни плана за сервизно обслужване на програмите от пакет ПАСОСС – Автопилот, Стандарт и Пълен. В случай, че нито един от тях не се окаже подходящ, преминаваме към пряко договаряне на план Свободен.
 • План Автопилот е с най-ниска месечна такса, но изисква от клиента много добра обща компютърна грамотност, защото цялата отговорност за обновяване на програмата и архив на базата данни е само негова.
 • План Стандарт включва едно посещение месечно на място от специалист от екип ПАСОСС за контрол на системата и своевременно отстраняване на допуснати грешки.
 • План Пълен прехвърля цялата отговорност по обновяване на програмата, почистване и архивиране на базата данни върху екип ПАСОСС.
 • Сервизното обслужване на фирмите, които не са регистрирани по ДДС, се осъществява от „Компютърно счетоводство ПАСОСС“ ООД, т.е. посочената в ценоразписа цена е окончателна и се заплаща само по банков път с платежно нареждане.
 • Сервизното обслужване на фирмите, които са регистрирани по ДДС, се осъществява от „ЗЕН Електроникс“ ООД, т.е. върху посочената в ценоразписа цена се начислява ДДС се заплаща само по банков път с платежно нареждане
 • Пълно сервизно обслужване се осъществява само от „ЗЕН Електроникс“ ООД, т.е. върху посочената в ценоразписа цена задължително се начислява ДДС.
 • Договорите (PDF) са форматирани за икономично (двустранно) разпечатване, т.е. четните страници – върху гърба на нечетните. Оригинал на надлежно подписан и подпечатан договор трябва да ни бъде изпратен своевременно по пощатаТова е задължително условие за получаване на лицензионен ключ!   При ползване на специални условия и цени, оригинал на надлежно подписан и подпечатан договор трябва да ни бъде изпратен своевременно по пощата преди да е изтекъл срокът на валидност на специалното предложение.
 • Официални права за сервизно обслужване на пакет ПАСОСС са предоставени на следните фирми:

„Валвет“ ЕООД, Валентин Вълешков (София);

„Дингософт“ ЕООД, Димчо Вълев (София);

„Ада Ком“ ООД, Павлина Стефанова (Плевен);

„Вертинити“ ООД (Пловдив).

 • Клиентите, които имат договорни отношения за сервизно обслужване с някоя от изброените по-горе фирми, трябва задължително да сключат договор Автопилот с нас. По този договор те заплащат правото на ползване за всички нови версии през годината. Това дава възможност ясно да се разграничат разходите за право на ползване при обновяването на програмата, от една страна и от друга  разходите за различни  услуги, свързаните с обновяването и поддръжката на програмата.
 • Всеки абонамент има две различни цени – за един продукт и за пакет (два и повече продукта, независимо от техния брой).
 • Преференциална цена с отстъпка получават клиентите, които са били абонати през последните 2 години и коректно са изпълнили задълженията си по договора. Те са обединени в група ВИП. В този срок се включва и гаранционният сервиз, който получава всеки новозакупен продукт.
 • Цена с отстъпка получават и клиентите, които ползват локална еднофирмена или двуфирмена версия на програмите. Тази група се нарича МИНИ.
 • Задължително условие за ползване на цените ВИП или МИНИ е договорът за сервизно обслужване да бъде сключен до 31 януари.
 • В месечните абонаментни такси се включват мрежови инсталации до пет работни места или локални инсталации на пет различни диска. За всяко работно място, локално или в мрежа, от шестото включително, към месечната такса за съответния абонамент има допълнителна добавка.
 • Остраняването на грешки в програмите е винаги наше задължение, независимо от абонаментния план. То е безплатно за клиента, когато става в нашия офис. Посещението на място при клиент на абонаментен план „Автопилот“  за отстраняване на грешки се заплаща допълнително по актуалната часова тарифа за обслужване.
 • Абонаментната такса се предплаща за период по избор, до 5то число на първия месец от него. Посочените в ценоразписа суми са нетни. Kонкретните условия, според регистрацията на потребителя по ЗДДС, са описани в съответния договор за сервиз.
 • Командировъчните разходи, когато това се налага при обслужване на абонамента, са изцяло за сметка на клиента и не са включени в месечната абонаментна такса.
 • Основна политика на фирмата, от нейното създаване през 1992 г. и до днес, е да предлага на пазара гъвкави продукти, които са максимално независими от промените на базови параметри и позволяват на клиента сам, лесно и удобно да извърши актуализацията им при необходимост. Едновременно с това Ви напомняме, че колкото по-често си купувате нещо от нас, толкова повече нарастват нашите възможности да поддържаме и усъвършенстваме програмите от пакет ПАСОСС®.
 • Подробности за актуалните конкренти условия на сервизно обслужване ще намерите тук.
 • Подробна инструкция за действие е публикувана тук.

Коментари са забранени.