Сервизно обслужване на ПАСОСС

Общи условия и принципи

Договорът за абонаментен сервиз позволява на потребителя да избере най-удобния за него режим за обновяване и обслужване на програмите от пакет ПАСОСС®. В текста по-долу думите потребител, клиент и възложител са използвани като синоними.

Системата за абонаментно обслужване на клиентите дава възможност на ЗЕН Електроникс да планира правилно ресурсите и да поддържа постоянен квалифициран персонал (програмисти, тестери, сервизни специалисти) както за незабавна реализация на всяка наложена нормативна промяна или отстраняване на фиксирана грешка, така и за усъвършенстване на програмите и развитие на тяхната функционалност.

Всеки клиент може да избере за себе си най-подходящия от три абонаментни плана за сервизно обслужване на програмите от пакет ПАСОСС – Автопилот, Стандарт и Пълен. В случай, че нито един от тях не се окаже подходящ, преминаваме към пряко договаряне на план Свободен.

Програмите от пакет ПАСОСС могат да бъдат обслужвани и без договор за абонаментен сервиз. В този случай потребителят заплаща цената за право на ползване на всяка нова версия и извършените сервизни услуги по актуалния ценоразпис на Изпълнителя.


Абонаментен план Автопилот е с най-ниска месечна такса, но изисква от клиента много добра обща компютърна грамотност, защото цялата отговорност за обновяване на програмата и архив на базата данни е само негова.

Абонаментен план Автопилот включва:

 • Права за самостоятелна актуализация на програмния продукт;
 • Лиценз за ползване на новите версии на програмния продукт;
 • Телефонни консултации в работно време.

Абонаментен план Стандарт е подходящ за клиенти с добра обща компютърна грамотност, които чувстват известна несигурност и желаят техните действия да бъдат своевременно контролирани. Ежемесечното посещение от специалист от ПАСОСС е с цел проверка на място на състоянието на системата след извършените от потребителя сервизни действия и своевременна корекция на допуснатите грешки, за да се избегне следващо задълбочаване и усложнения.

Абонаментен план Стандарт включва:

 • Права за самостоятелна актуализация на програмния продукт;
 • Лиценз за ползване на новите версии на програмния продукт;
 • Едно посещение месечно за сервизни услуги на място;
 • Телефонни консултации в работно време.

Абонаментен сервизен план ПЪЛЕН е предназначен за клиенти, които желаят всички системни действия по обновяване на ПАСОСС, проверка и архивиране на базата данни, изцяло да бъдат извършвани от наши специалисти. Този сервиз се осъществява само от ЗЕН Електроникс.

Абонаментен план Пълен включва:

 • Право за ползване на новите версии на програмния продукт;
 • Права за самостоятелна актуализация на програмния продукт;
 • Посещение на място при всяко повикване;
 • Обновяване на всички програмни продукти с инсталация на място;
 • Отстраняване на грешки на място;
 • Телефонни консултации в работно време.

Сервизното обслужване на фирмите, които не са регистрирани по ЗДДС, се осъществява от „Компютърно счетоводство ПАСОСС“ ООД.

Сервизното обслужване на фирмите, които са регистрирани по ДДС, се осъществява от „ЗЕН Електроникс“ ООД.


От месец декември 2015 година работи онлайн платформа (Контролен панел), в която потребителят сам избира условията за сервизно обслужване на ползваните от него програми ПАСОСС и генерира съответния договор за абонаментен сервиз.

Договорът за сервизно обслужване е във формат pdf. След избор на условията той се генерира автоматично и трябва да бъде изтеглен, подписан с електронен подпис (КЕП) от клиента (Възложителя) и качен обратно в системата, където е достъпен за преглед и разпечатване по всяко време.

С оглед по-нататъшното ползване на договора в справка и отпечатване в Контролен панел, подписването на договора с електронен подпис трябва да бъде направено в режим „Attached Signature„, при който договорът и подписът са пакетирани в един файл. Ако подписването бъде направено в режим „Detached Signature“, договорът и подписът са в два отделни файла.

Към настоящия момент, клиентът може да изпрати надлежно подписан и подпечатан на хартия оригинал на договор и по пощата. По същия начин ще получи обратно своя екземпляр.

Договорът за абонаментно сервизно обслужване се сключва за една календарна година. Той влиза в сила от датата на подписване от страна на изпълнителя и е валиден до 31 декември на същата година.

При ползване на специални условия, цени и отстъпки, оригинал на надлежно подписан от Възложителя договор трябва да бъде изпратен своевременно, преди да е изтекъл срокът на валидност на специалното предложение. Плащането на абонаментната такса също трябва да бъде направено по начина и в срока, регламентиран в специалното предложение, за да бъде то в сила.

За да бъде направена повторна промяна от Контролен панел на условията за абонаментен сервиз на редактиран на вече заявен и генериран договор са нужни специални права, които трябва да бъдат нарочно предоставени на Възложителя от екип ПАСОСС.

Валидният договор е задължително условие за, получаване на лицензионен ключ.


Официални права за сервизно обслужване на пакет ПАСОСС са предоставени на следните фирми:

 • „Валвет“ ЕООД (София), Валентин Вълешков;
 • „Дингософт“ ЕООД (София), Димчо Вълчев;
 • „Ада Ком“ ООД (Плевен), Павлина Стефанова;
 • „Вертинити“ ООД (Пловдив).

Клиент, които имат договорни отношения за сервизно обслужване с някоя от изброените по-горе фирми, трябва задължително да сключи договор Автопилот с нас. По този договор той заплаща само правото на ползване за всички нови версии през периода.


Всеки абонаментен план има базова цена, която е основа за определяне на абонаментната такса за конкретния потребител. Базовата цена за една програма и един абонаментен план е различна според това дали е закупена или предоставена само за ползване. Тези два режима определят различни права на потребителя след предсрочно прекратяването на договора за сервиз.

Абонаментната такса за конкретния потребител се формира, като към базовата цена се начисляват добавки за многофирмена версия и брой работни места, а се отчисляват отстъпки ВИП (лоялни клиенти), МИНИ (малки инсталации) и Пакет (ползване на повече от една програма).

Пакетът осигурява един и същ абонаментен план на всички програми, включени в него.

При определени условия, допълнителна отстъпка се начислява за предплащане на абонаментната такса за една година. Тя се ползва за плащания, направени преди 31 януари.

При ползване на специални условия, цени и отстъпки, плащането на съответната абонаментна такса трябва да бъде направено от Възложителя по банков път своевременно, преди да е изтекъл срокът на валидност на специалното предложение.

Преференциална цена с отстъпка получават клиентите, които са били абонати през последните 2 години и коректно са изпълнили задълженията си по договора. Те са обединени в група ВИП. В този срок (2 години) се включва и гаранционният сервиз, който получава всеки новозакупен продукт.

Цена с отстъпка получават и клиентите, които ползват локална еднофирмена или двуфирмена версия на програмите. Тази група се нарича МИНИ.

Валидността на отстъпките ВИП или МИНИ е за договори, сключени до 31 януари на текущата година.


Отстраняването на грешки в програмите е задължение на Изпълнителя, независимо от абонаментния план. То е безплатно за клиента, когато става в нашия офис.

Посещението на място при клиент на абонаментен план „Автопилот“ за отстраняване на грешки се заплаща допълнително по актуалната часова тарифа за обслужване.

Клиентите, обслужвани от ЗЕН електроникс ООД заплащат по банков път Абонаментната такса за период по избор, до 5-то число на първия месец от него. При предплащане за една година, направено до 31 януари, се начислява отстъпка от 10%.

Клиентите, обслужвани от Компютърно счетоводство ПАСОСС ООД заплащат по банков път Абонаментната такса за всеки месец до 5-то число на първия месец от него. Това ограничение се налага поради необходимостта от спазване на условията за (НЕ)регистрация по ЗДДС.

Неплатената абонаментна такса е основание за предсрочно прекратяване на договора за сервизно обслужване по вина на Възложителя.

Неплатената абонаментна такса е основание за Изпълнителя да откаже предоставяне на лицензионен ключ, включително като ограничи достъпа на Възложителя до тази функция в Контролен панел.

При предсрочно прекратяване на договор за сервизно обслужване, потребителят на закупена програма запазва за неограничен период правото на ползване на всяка версия, публикувана преди началото на текущата година.

При предсрочно прекратяване на договор за сервизно обслужване, потребителят на закупена програма може да запази за неограничен период правото си на ползване върху желана от него версия, получена по силата на същия договор, като доплати разликата между нейната цена по актуалния ценоразпис и платената абонаментна такса за текущата година.

При предсрочно прекратяване на договор за сервизно обслужване на незакупена програма с предоставен лиценз за ползване, потребителят запазва ограничен достъп само до справки от въведената вече информация.

Командировъчните разходи, когато това се налага при обслужване на абонамента, са изцяло за сметка на Възложителя и не са включени в месечната абонаментна такса.


Изпълнителят декларира, че изпълнява добросъвестно и в съответствие с добрата софтуерна практика задълженията си по поддръжката на програмите от пакет ПАСОСС и се отнася с отговорност и загриженост към проблемите на всеки потребител, възникнали при ползването им, независимо от техния характер и причини.

Изпълнителят не носи отговорност за причинени щети и/или пропуснати ползи на потребителя, вследствие програмни грешки. Всички програми осигуряват свобода на ползване и притежават достатъчно богат набор от инструменти и справки за контрол и архивиране на въведените данни.

Потребителят носи изцяло отговорност за начина, по който се ползват програмите,включително крайния резултат.

Основна политика на екип ПАСОСС, от неговото създаване през 1992 г. и до днес, е да предлага на пазара гъвкави продукти, които са максимално независими от промените на базови параметри и позволяват на потребителя сам, лесно и удобно да извърши актуализацията им при необходимост. Едновременно с това Ви напомняме, че колкото по-често си купувате нещо от нас, толкова повече нарастват нашите възможности да поддържаме и усъвършенстваме програмите от пакет ПАСОСС®.


Подробна инструкция за действие е публикувана тук.

Коментари са забранени.